Care for resources

For us there is no waste - only valuable resources. We are constantly striving to find new solutions so that materials can live on. By managing resources more carefully, we can create a better future.

MOve your resources up the waste scale

The waste scale is a model which grades the different ways of handling and minimising waste. Ju högre upp i trappan avfallet hamnar desto mer kan materialet utnyttjas i kommande produkter, vilket sparar orörda naturresurser i stort och skapar ofta betydande ekonomiska fördelar. Ofta skapas flera värden med samma insats – En förflyttning av ett material till ett bättre alternativ i avfallstrappan skapar både positiva effekter på avfalls-ekonomin och miljömålen samtidigt!

Disposal
Med rätt materialval och design blir produkter både enklare att återvinna och material spill i produktionen kan minskas.

Energy Recovery
I vissa fall kan hela eller delar av produkter återanvändas istället för att materialåtervinnas.

Material recycling
Med rätt sorteringsförutsättningar, teknik och expertis kan återvinningsgraden ökas.

Bio processing
Organiskt avfall kan rötas och bli klimatklok biogas.

Reuse
Vissa avfall som livsmedelsförpackningar kan bli ett miljöklokt bränsle som ersätter fossila bränslen.

Waste minimization 
Material som inte kan återvinnas läggs på deponi. Med bättre återvinningsteknik och forskning- och utvecklingsprojekt strävar vi tillsammans för att minska deponivolymerna.

  • Share this page