Nyheder & Indsigt

Guide: Optimer plastflowet i produktionen

Trin for trin

Beslutninger

Beslutninger om en produktion træffes ofte flere år i forvejen. Det betyder i princippet, at afgørende bestemmelser for 2025 fastlægges nu. Når en virk­ somhed vil anvende en vis procent genvundet plast i produktionen, bør de vide, hvor den skal komme fra, længe gør omstillingen sker. Ofte findes der uudnyt­ tede plastressourcer i den egne produktion.

Design

Gennem kortlægning og planlægning allerede i produk­ tionens første faser minimeres affaldsmængden ved miljøstationer og affaldsbeholdere. Der bør stilles så klare krav til F&U, design og indkøb som muligt. Specificer for eksempel altid plasttype og farve – også for emballage – på en sådan måde, at I har styr på jeres affald. Hvis alt består af samme plasttype, kan emballagen indgå i et cirkulært flow.

Hotspots

For at udnytte spild og kasserede materialer er det vigtigt at sikre et arbejdsflow, der opfanger den plast, der ellers ville gå tabt. Hvor håndterer I emballage og spild i produktionen, og hvor ender det? Godsleverancer leveres eksempelvis i sampak med en stor mængde emballage. Det kan være engangsemballage, som kun anvendes én gang, eller emballage der indgår i et returflow.

Håndtering

Uanset om godset sendes direkte ud i produktionen eller lægges på lager, kan man sikre, at et minimum af emballage kommer ud i produktionen. Ofte består emballage og transportsikring af alle mulige plasttyper, nogle af dem kan fjernes, når godset modtages, men der er brug for noget af det for at beskytte dele og produkter helt frem til montage. Det er dog muligt at integrere rutiner og affaldsudstyr ude i produktionen for at udnytte resterende emballageplast.

Evaluering

Hvordan ser plasthåndteringen ud i jeres fabrik lige nu? Lav stikprøvekontroller i opsamlingsbeholderne, og sammenfat resultaterne i en rapport. Ved løbende at evaluere håndteringen kan man identificere områder, der kan forbedres. Evalueringen bør præsenteres for dem, der træffer de afgørende produktionsbeslutninger, så denne viden kan implementeres som en naturlig del i virksomhedens langsigtede bæredygtighedsarbejde.

Plastgenvinding - Opnå nye værdier, og fortæl om det

Med den rette viden er det muligt at udvikle plasthåndteringen, spare tid og penge samt tage et vigtigt skridt i retning af en mere effektiv produktion og bæredygtig virksomhedsprofil.

Plast er ressourcekrævende

Plasthåndtering påvirker mange metodevalg og beslutninger og kræver forskellige ressourcetyper i fremstillingsindustrien. Det sker i hele produktionen, fra indkøbs­ og designafdelingen til montører og lastbilchauffører. De værdier, der står på spil, kan eksempelvis være indkøbsomkostninger, omkostninger til forbrænding, reduceret håndteringstid for med­ arbejdere og anvendelsesgraden af arbejdsmaskiner. Intelligent ressourcehåndtering af plast i hele hånd­ teringskæden skaber betydelige forbedringer og gør det muligt at udvikle cirkulære i stedet for lineære løsninger, hvor værdien kan sikres.

Størstedelen af plasten forbrændes

I dag forbrændes en stor andel af plasten i løbet af livscyklussen. Det sker, selvom indkøbsværdien for plast kan svare til omkostningerne til indkøb af kobber, der er et dyrt materiale, som genvindes til fulde. Plast er med andre ord et værdifuldt materiale, som i vid udstrækning går tabt senere i håndteringen. Rapporten Ett Värdebeständigt Svenskt Material- system viser, at alene i Sverige løber indkøbsværdien af den anvendte plast op i 10 mia. kr. om året. 84 % af plasten i emballage, produktionsaffald og kasserede produkter forbrændes eller lægges på deponi. Resten materialegenvindes. Derfor ligger der et stort poten­ tiale i at se plast som en ressource.

Global buzz om plast – mulighed for at blive et forbillede

Plast er det materiale, der er blevet talt mest om i verden i det seneste år. Forbedret plasthåndtering kan derfor give klare aftryk i jeres bæredygtigheds­ rapportering og i anden kommunikation til jeres interessenter. Samtidig kan en vellykket håndtering bidrage til et nyt vækstmarked for genvundet plast. Hvem ved, måske går I selv og leger med tanken om at bruge mere genanvendt plast i jeres produkter?

Del artikel