Nyheter & Innsikt

Veiledning: Hvordan optimalisere plastflyten

Trinn for trinn

Beslutninger

Beslutninger om en produksjonsprosess tas ofte flere år i forveien. Generelt betyr dette at det akkurat nå er formulert viktig regelverk for 2025. Hvis et selskap ønsker å bruke en viss prosentandel gjenvunnet plast i produksjonen, bør selskapet vite hvor plasten vil komme fra lenge før overgangen finner sted. Ofte er det ubrukte plastressurser i egen produksjonsprosess.

Design

Med identifisering og planlegging allerede i de tidlige stadiene av produksjonsprosessen kan du minimere avfallet til gjenvinningsstasjoner og i avfallsbeholdere. Forsknings og -utviklings og design- og innkjøpsavdelingene bør stille så tydelige krav som mulig. Spesifiser for eksempel alltid plasttype og farge, også for emballasjematerialet. På den måten kan du kontroll på avfallet ditt. Hvis alt er laget av samme type plast, kan emballasjematerialet være en del av en sirkulær flyt.

Populære punkter

For å ta hånd om produksjonsspill og overskuddsmaterialer er det viktig å sikre en arbeidsflyt som fanger opp plast som ellers vil gå tapt. Hvor i produksjonsprosessen håndterer du emballasje og produksjonsspill, og hvor tar det veien? Innkommende varer kommer for eksempel sammen med mye emballasje. Det kan være engangsemballasje eller emballasje som er en del av en returflyt.

Håndtering

Enten går varene direkte til samlebåndet eller de lagres til senere. I begge tilfeller er det mulig å sikre at et minimum av emballasjematerialer når produksjonsprosessen. Emballasjen er ofte laget av alle typer plast, noe kan fjernes fra innkommende varer, mens andre er nødvendige for å beskytte deler frem til montering. Men det er mulig å integrere rutiner og utstyr for behandling av avfall umiddelbart på samlebåndet for å bruke gjenværende plast fra emballasjematerialet.

Evaluering

Hvordan behandles plast på fabrikken i dag? Foreta tilfeldige prøvetakinger i innsamlingsbeholderne og sammenstill resultatene i en rapport. Ved å gjennomføre evalueringer av håndteringen regelmessig, er det mulig å identifisere forbedringsområder. Resultatene av evalueringene bør presenteres for de som tar de viktige beslutninger i produksjonen, slik at de kan implementere resultatene som en naturlig del av selskapets langsiktige bærekraftarbeid.

GJENVUNNET PLAST: FÅ NY VERDI OG FORTELL VERDEN OM DET

Med riktig innsikt er det mulig å utvikle metoder for håndtering av plast som sparer tid og penger, og fører til en mer effektiv produksjon og en mer bærekraftig selskapsprofil.

Plastic swallows up resources

Måten plast håndteres på påvirker beslutningstakingen og krever ulike typer ressurser i produksjonsindustrien. Dette gjelder gjennom hele produksjonsprosessen – fra innkjøp og design til montører og lastebilsjåfører. Til syvende og sist måles verdi i form av innkjøpskostnader, forbrenningskostnader og tid brukt på å håndtere ansatte, maskiner og andre ressurser. Å håndtere plast på en fornuftig måte gjennom hele kjeden gir fremgang og gjør det mulig å skape sirkulære løsninger som beholder verdien – unngå lineære løsninger der verdier går tapt.

The majority of plastic is incinerated

I dag forbrennes en høy andel plast som en del av livssyklusen. Dette til tross for at innkjøpsverdien av plast noen ganger kan være så høy som kostnaden for kobber – et høyt verdsatt materiale der alt gjenvinnes. Plast er med andre ord et verdifullt materiale som mister mesteparten av verdien under håndtering.

Rapporten «Retaining value in the Swedish materials system» viser at i Sverige utgjør innkjøpsverdien av plast 10 milliarder SEK per år – i resten av Europa er dette selvfølgelig mye høyere. 84 % av plastemballasje, produksjonsavfall og kasserte plastprodukter brennes eller ender opp på avfallsdeponier. Resten gjenvinnes. Dette viser at det er et stort potensial for å revurdere plast som en ressurs.

Global buzz around plastic – a chance to lead by example

I løpet av det siste året har plast kanskje blitt verdens mest diskuterte materiale. Å gjøre fremskritt i måten virksomheten håndterer plast på, kan gjøre et sterkt inntrykk på bærekraftsrapporter og annen kommunikasjon rettet mot interessentene dine. Det kan også bidra til det nye, voksende markedet for gjenvunnet plast. Hvem vet, kanskje tenker du å øke bruken av gjenvunnet plast i produktene?

Del artikkel