Hva vi tilbyr

Bærekraftig gjenvinning for å minimere avfallsdeponering – biologisk avfall, glass, tekstil, prosessavfall, gummidekk og avfall til forbrenning

Slik bidrar Stena Recycling med å redusere avfallsmengden

1. Innovasjon

Takket være vår omfattende erfaring og sirkulære forretningstankegang kan vi hjelpe deg med å finne nye måter å bruke avfallet ditt på – uansett materiale og volum.

2. Samarbeid

Vi har et stort nettverk av kunder og samarbeidspartnere som gjør det mulig for oss å finne nye kreative kombinasjoner av avfallsprodusenter og -kjøpere.

3. Effektivitet

Takket være våre effektive prosesser og logistikk kan vi gjøre resirkulering lønnsomt for et større utvalg av avfall.

En haug med trevirke som er klart for gjenvinning.

Gjenvinning av treavfall

Trevirket vi samler inn sorteres i ulike kvalitetsklasser og fraksjoner. Intakte trepaller separeres for gjenbruk, mens andre kvaliteter kvernes til flis. Metaller i form av spiker og ulike beslag fjernes og gjenvinnes. Noen fraksjoner av trevirke egner seg til gjenvinning som råvarer i produksjonen av fiberplater. Andre fraksjoner er mer egnet for energigjenvinning, og brukes som brensel i energigjenvinningsanlegg som produserer fjernvarme og elektrisitet.

Blandet grønnsaksavfall klart for gjenvinning.

Gjenvinning av matavfall

Matavfall inkluderer biprodukter av mat og dyr som kastes – eller som er ment eller påkrevd å kastes. Her inngår også vegetabilsk fett og animalsk fett. Vi samler inn matavfall fra logistikksentre i dagligvarehandelen, matproduksjonsanlegg, storkjøkken og supermarkeder.

På anleggene våre eller hos partnerne våre blir emballert og uemballert matavfall malt og foredlet til et substrat (slam). Slammet transporteres deretter til biogassanlegg der det bearbeides til biometangass. Gassen brukes som drivstoff til kjøretøy og i industrien. Restslammet kvalitetssikres og brukes som gjødsel i landbruket, mens vegetabilsk og animalsk fett gjenvinnes som råmateriale til såpe og biodiesel.

Knust glass klart for gjenvinning.

Gjenvinning av glass

Avfallsglass er svært godt egnet for gjenbruk og gjenvinning. Bruk av avfallsglass i stedet for nytt materiale (sand) kan redusere energiforbruket med 20 % siden glass smelter ved lavere temperatur. Glass som samles inn for gjenvinning kan omfatte drikkeflasker og syltetøyglass, samt glasshyller, vindusruter og frontruter.

Glasset sorteres og separeres fra urenheter som metaller, plast og tre. Flasker, glass og vinduer er 100 % gjenvinnbare og kan gjenvinnes om og om igjen, uten at det går ut over kvaliteten. Andre fraksjoner er egnet for gjenvinning av materiale som råmateriale for glassull, dette brukes hovedsakelig til å produsere isolasjonsmaterialer til boligbygg.

Sammenfiltrede tekstilstrimler klare for gjenvinning.

Tekstilgjenvinning

Tekstilgjenvinning er en utfordrende oppgave siden de fleste tekstilprodukter er komplekse og består av ulike materialer. I Stena Recycling kjører vi flere prosjekter som tar sikte på å flytte tekstiler oppover i avfallshierarkiet. Vi samler inn og sorterer kasserte tekstiler hvert år fra motebedrifter, møbelprodusenter, tekstilprodusenter, hotellkjeder, vaskerier og sykehus.

Tekstilene deles deretter inn i ulike fraksjoner for å oppfylle kravene fra våre gjenvinningspartnere. Vi samarbeider med flere ledende selskaper som utvikler ny teknologi til tekstilgjenvinning, i noen tilfeller helt ned på polymernivå.

Prosessavfall fra papirproduksjon klart for resirkulering.

Resirkulering av prosessavfall

Prosessavfall inkluderer alle biprodukter og alt avfall fra ulike produksjonsprosesser, vanligvis i masse- og papirindustrien, stålindustrien og kjemisk industri. I Stena Recycling håndterer vi prosessavfall hovedsakelig fra papirmasse- og papirsektoren. Vi håndterer også uorganiske materialer fra stålindustrien, som forbrenningsslagg og støpesand, som er egnet for materialgjenbruk.

I papirproduksjon er fibermaterialer et restprodukt som normalt ikke har noen kommersiell bruk annet enn som tildekning av deponier. Gjennom et innovativt samarbeid med to av våre kunder har vi imidlertid utviklet en klimasmart jord for planting, der den organiske ingrediensen – torv – erstattes av resirkulert fibermateriale.

Dekk fra utrangerte kjøretøy som er klare til gjenvinning.

Gjenvinning av dekk fra kasserte kjøretøy (ELV)

Etter endt levetid inneholder bilen et betydelig antall gjenbrukbare komponenter og gjenvinnbare materialer, inkludert de fire gummidekkene. Vi samler inn og sorterer ELV-dekk, som deretter leveres til utvalgte gjenvinningspartnere. Den gjenvunnede gummien kan erstatte noe av det jomfruelige materialet ved produksjon av andre gummiprodukter. Dekk er også ideelle som brensel for høytemperaturprosessen ved produksjon av sement, der ståltråden i dekkene også brukes som råvarer i prosessen.

Rødt griperedskap som løfter opp en haug med avfall til forbrenning.

Energiutvinning fra avfall til forbrenning

Selv ved bruk av de beste gjenvinningsteknologiene som er tilgjengelige i dag, er det fortsatt noen avfallsfraksjoner som fortrinnsvis bør gå til energigjenvinning. Dette inkluderer også stoffer og materialer som ikke er egnet for sirkularitet og bør destrueres. Denne fraksjonen – avfall til forbrenning – brukes som brensel i energigjenvinningsanlegg som produserer fjernvarme, fjernkjøling og elektrisitet.

Avfallet til forbrenning som vi håndterer distribueres kun til de anleggene der det er besørget en sikker håndtering av restene etter forbrenningen. Røykgassene, flyveaske og bunnaske rengjøres slik at det ikke slippes ut forurensende stoffer eller andre farlige stoffer. Asken gjenvinnes deretter som råmateriale til blant annet betongproduksjon.

Logoen til Blomsterlandet

Blomsterlandet og Alstrohm-Munksjö

Gjennom et innovativt samarbeid med Blomsterlandet og Ahlstrom-Munksjö har Stena Recycling utviklet en klimasmart plantejord laget av 100 % resirkulert materiale. Torv, som vanligvis finnes i plantejord, erstattes av fiberdekke, som er avfall fra papirindustrien. Samarbeidet har skapt et mer sirkulært produkt.

Del artikkel