Närbild på en nött, grönmålad träbit redo för återvinning
Vårt erbjudande

Hållbar återvinning av alternativa råvaror

Så bidrar vi till att minska din deponi

1. Innovation

Med vår breda erfarenhet och vårt cirkulära affärstänk hjälper vi dig att hitta nya sätt att använda ditt avfall – oavsett material och oavsett volym.

2. Samarbete

Med ett stort nätverk av kunder och partners kan vi hitta nya kreativa kombinationer av avfallsproducenter och inköpare.

3. Effektivitet

Tack vare effektiva processer och smidig logistik gör vi återvinning lönsam för en större mängd avfall.

En hög med träavfall redo för återvinning.

Återvinning av träavfall

Det träavfall vi samlar in sorteras i olika kvalitetsklasser och fraktioner. Oskadade träpallar separeras för återanvändning medan andra kvaliteter krossas till flis. Metaller i form av spik och olika beslag tas bort och återvinns. Vissa flisfraktioner är lämpliga för återvinning till råvara som används vid tillverkning av träfiberskivor. Andra fraktioner passar bättre för energiutvinning och används som bränsle i kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme och elektricitet.

Blandat vegetabiliskt matavfall klart för återvinning.

Återvinning av matavfall

Matavfall är livsmedel och animaliska biprodukter som kasseras – eller som är tänkta att slängas. Här ingår även vegetabiliska och animaliska fetter. Vi hämtar matavfall från logistikcentra inom dagligvaruhandeln, anläggningar för livsmedelsproduktion, storkök och stormarknader.

På våra anläggningar eller hos våra samarbetspartners maler och förädlar vi packat och oemballerat matavfall till ett substrat (slam). Slammet transporteras sedan till biogasanläggningar där det bryts ner till biometangas. Gasen används som bränsle för fordon och inom industrin. Restslammet kvalitetssäkras och används som gödning inom jordbruket, medan vegetabiliska och animaliska fetter återvinns som råvara till tvål och biodiesel.

Krossat glas klart för återvinning.

Glasåtervinning

Glasavfall lämpar sig bra för återanvändning och återvinning. Att använda glasavfall istället för nyutvunnet material (sand) kan minska energiförbrukningen med 20 procent - eftersom glaset smälter vid en lägre temperatur. Flaskor och syltburkar är exempel på glas som kan återvinnas - liksom glashyllor, fönsterrutor och vindrutor.

Glaset sorteras och separeras från orenheter som metaller, plast och trä. Flaskor, burkar och fönster kan återvinnas till 100 procent och dessutom om och om igen, utan att kvaliteten försämras. Andra fraktioner lämpar sig för materialåtervinning och kan bli råvara till glasull, som främst används för att tillverka isoleringsmaterial för husbygge.

Tilltrasslade textilremsor redo för återvinning.

Textilåtervinning

Eftersom de flesta textilprodukter är komplexa och består av olika material är textilåtervinning är en utmanande uppgift. Hos oss driver vi flera projekt som syftar till att lyfta textilier uppåt i avfallshierarkin. Varje år samlar vi in och sorterar kasserade textilier från modeföretag, möbeltillverkare, textiltillverkare, hotellkedjor, tvätterier och sjukhus.

Textilierna delas sedan in i olika fraktioner för att möta kraven från våra återvinningspartners. Vi samarbetar med flera ledande företag som utvecklar ny teknik för textilåtervinning - i vissa fall ända ner på polymernivå.

Processavfall från papperstillverkning klart för återvinning.

Återvinning av processavfall

Processavfall omfattar alla biprodukter och avfall från olika tillverkningsprocesser, vanligtvis från massa- och pappersindustrin, stålindustrin och kemisk industri. Hos oss hanterar vi processavfall från främst massa- och papperssektorn. Vi hanterar också oorganiska material från stålindustrin, till exempel förbränningsslagg och gjutsand, som lämpar sig för materialåteranvändning.

Vid papperstillverkning är fiberkompost en restprodukt som normalt inte har någon annan kommersiell användning än som täckskikt på deponier. Men genom ett innovativt samarbete med två av våra kunder har vi utvecklat en klimatsmart jord för plantering där den ekologiska ingrediensen – torv – ersätts med återvunnen fiberkompost.

Däck från uttjänta fordon redo för återvinning.

Återvinning av däck från uttjänta fordon (ELV)

När ett fordon är i slutet av sin livscykel innehåller det ett stort antal komponenter som kan återanvändas och material som kan återvinnas - de fyra gummidäcken medräknade. Vi hämtar och sorterar däck från ELV-industrin (end-of-life vehicles) som sedan levereras till utvalda partners inom återvinning. Det återvunna gummit kan användas för att ersätta en del av råvaran vid tillverkning av nya gummiprodukter. Däck är också perfekta som bränsle i högtemperaturprocessen vid tillverkning av cement, där stålrepen också används som råvara i processen.

Röd grip som lyfter en skopa avfall till förbränning.

Energiutvinning – från avfall till förbränning

Även om de bästa återvinningsteknikerna som finns idag används, är det fortfarande vissa avfallsfraktioner som helst ska användas för energiutvinning. Där inkluderas även ämnen och material som inte är lämpliga för cirkularitet och som bör destrueras. Denna fraktion – avfall till förbränning – används som bränsle i kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet.

Det avfall som hanteras vid förbränning distribueras endast till de anläggningar där en säker hantering av restprodukter efter förbränningen säkerställs. Rökgaser, flygaska och bottenaska renas så att inga föroreningar eller andra farliga ämnen släpps ut. Askan återvinns sedan som råvara för bland annat betongtillverkning.

Blomsterlandet logotyp

Blomsterlandet och Alstrohm-Munksjö

Genom ett innovativt samarbete med Blomsterlandet och Ahlstrom-Munksjö har vi utvecklat en klimatsmart planteringsjord tillverkad av 100 % återvunnet material. Torv, som vanligtvis förekommer i planteringsjord, ersätts av fibermulching, som är ett avfall från pappersindustrin. Samarbetet har skapat en mer cirkulär produkt.

Dela artikel