Nasze usługi

Zrównoważone rozwiązania - odpady bio, szkło, tekstylia, odpady procesowe, opony gumowe i RDF

Jak Stena Recycling pomaga redukować ilość odpadów

1. Innowacje

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu i podejściu do gospodarki cyrkularnej możemy pomóc Ci znaleźć nowe sposoby wykorzystania odpadów – niezależnie od materiału i ilości.

2. Współpraca

Duża sieć klientów i partnerów biznesowych umożliwia nam znalezienie nowych rozwiązań i połączenie wytwórców odpadów i nabywców surowców wtórnych.

3. Efektywność

Dzięki naszym wydajnym procesom i logistyce możemy sprawić, że recykling będzie opłacalny dla wielu rodzajów odpadów.

Stos odpadów drewna gotowych do recyklingu.

Recykling odpadów z drewna

Zbierane przez nas odpady z drewna są sortowane na różne klasy jakości i frakcje. Nieuszkodzone palety drewniane są oddzielane w celu ponownego użycia, podczas gdy inne część są rozdrabniane na zrębki. Metale w formie gwoździ i okuć są usuwane i poddawane recyklingowi. Niektóre frakcje zrębków drzewnych nadają się do recyklingu jako surowiec do produkcji płyt pilśniowych. Inne frakcje lepiej nadają się do ekstrakcji energii i są wykorzystywane jako paliwo w elektrociepłowniach, które wytwarzają ciepło i prąd.

Zmieszane roślinne odpady spożywcze gotowe do recyklingu.

Recykling odpadów spożywczych

Odpady spożywcze obejmują żywność i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które są wyrzucane, przeznaczone do wyrzucenia lub których utylizacja jest wymagana. Zalicza się tu również tłuszcze roślinne i zwierzęce. Odbieramy odpady spożywcze z centrów logistycznych w handlu spożywczym, zakładów produkcji żywności i supermarketów.

W naszych zakładach lub u naszych partnerów odpowiednio przygotowane odpady spożywcze są mielone i przetwarzane do postaci substratu (szlamu). Szlam jest następnie transportowany do biogazowni, gdzie jest przetrawiany na biometan. Gaz jest wykorzystywany jako paliwo do pojazdów i w przemyśle. Pozostały szlam jest wykorzystywany jako nawóz w rolnictwie, natomiast tłuszcze roślinne i zwierzęce są poddawane recyklingowi jako surowiec do produkcji mydła i biodiesla.

Kruszone szkło gotowe do recyklingu.

Recykling szkła

Odpady szkła w dużym stopniu nadają się do ponownego użycia i przetwarzania. Zastosowanie szkła pochodzącego z recyklingu zamiast pierwotnego materiału, czyli piasku, może zmniejszyć zużycie energii o 20%, ponieważ szkło topi się w niższej temperaturze. Szkło zebrane do recyklingu może zawierać butelki po napojach, słoiki, a także szklane półki, szyby okienne i szyby samochodowe.

Odpady szkła są sortowane i oddzielane od zanieczyszczeń takich jak metale, plastik czy drewno. Butelki, słoiki i szyby okienne nadają się w 100% do recyklingu i można je przetwarzać wielokrotnie bez utraty jakości. Inne frakcje można poddać recyklingowi materiałowemu jako surowiec do wytwarzania wełny szklanej, która jest używana głównie w produkcji materiałów izolacyjnych do budynków mieszkalnych.

Zaplątane paski tekstylne gotowe do recyklingu.

Recykling tekstyliów

Recykling tekstyliów jest trudnym zadaniem, ponieważ większość produktów tekstylnych jest złożona i składa się z różnych materiałów. W Stena Recycling realizujemy kilka projektów mających na celu przeniesienie odpadów tekstylnych na kolejne szczeble hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Każdego roku zbieramy i sortujemy niepotrzebne tekstylia z zakładów odzieżowych, od producentów mebli, producentów tekstyliów, sieci hotelowych i innych.

Tekstylia są następnie dzielone na różne frakcje, aby spełnić wymagania naszych partnerów w zakresie recyklingu. Współpracujemy z kilkoma czołowymi firmami, które opracowują nowe technologie recyklingu tekstyliów, w niektórych przypadkach aż do poziomu polimeru.

Przetwarzanie odpadów z produkcji papieru gotowego do recyklingu.

Recykling odpadów z procesów

Odpady procesowe obejmują wszystkie produkty uboczne i odpady z różnych procesów produkcyjnych, zwykle w przemyśle celulozowo-papierniczym, stalowym i chemicznym. W Stena Recycling przetwarzamy odpady procesowe głównie z przemysłu celulozowo-papierniczego. Obsługujemy również materiały nieorganiczne z przemysłu stalowego, takie jak żużel i piasek formierski, które nadają się do ponownego wykorzystania.

W produkcji papieru, włókna są produktem resztkowym, który zwykle nie ma zastosowania komercyjnego innego niż warstwa pokrywająca składowiska. Jednak dzięki innowacyjnej współpracy z dwoma naszymi klientami opracowaliśmy ziemię przyjazną dla klimatu, w której organiczny składnik – torf – jest zastępowany mulczem z włókien pochodzących z recyklingu.

Opony z pojazdów wycofanych z eksploatacji, gotowe do recyklingu.

Recykling opon z pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV)

Po zakończeniu okresu użytkowania pojazd zawiera wiele elementów wielokrotnego użytku i materiałów nadających się do recyklingu, w tym cztery gumowe opony. Zbieramy i sortujemy opony, które są następnie dostarczane do wybranych partnerów recyklingowych. Guma z recyklingu może zastąpić część pierwotnego materiału użytego do wytwarzania innych produktów gumowych. Opony są również idealne jako opał do procesu wysokotemperaturowego podczas produkcji cementu, gdzie kord stalowy jest również wykorzystywany jako surowiec w procesie.

Czerwony chwytak podnosi szuflę odpadów do spalenia.

Energia pochodząca ze spalania odpadów

Nawet przy zastosowaniu najlepszych dostępnych obecnie technologii recyklingu nadal istnieją pewne frakcje odpadów, które najlepiej wykorzystać do odzysku energii. Obejmuje to również substancje i materiały, które nie nadają się do recyklingu i powinny zostać zniszczone. Tę frakcję – odpady do spalenia – wykorzystuje się jako paliwo w elektrociepłowniach, które wytwarzają ciepło i prąd.

Odpady przeznaczone do spalenia są dostarczane wyłącznie do zakładów, w których zapewniona jest bezpieczna obsługa pozostałości po spaleniu. Spaliny, popiół lotny i popiół denny są oczyszczane, aby nie uwalniały żadnych zanieczyszczeń ani innych niebezpiecznych substancji. Popiół jest następnie przetwarzany jako surowiec do wykorzystania m.in. w produkcji betonu.

Logo firmy Blomsterlandet

Blomsterlandet i Alstrohm-Munksjö

Dzięki innowacyjnej współpracy firm Blomsterlandet i Ahlstrom-Munksjö firma Stena Recycling opracowała przyjazną dla klimatu ziemię wykorzystywaną do sadzenia wykonaną w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Torf, który zwykle znajduje się w glebie roślinnej, jest zastępowany ściółką włóknistą, która jest odpadem z przemysłu papierniczego. Dzięki tej współpracy powstał bardziej cyrkularny produkt.

Udostępnij artykuł