Nasze usługi

Pozwolenia środowiskowe

Stena Recycling oferuje uzyskanie pozwoleń:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów to decyzja administracyjna, której uzyskanie jest wymagane przez wytwórcę odpadów, w przypadku prowadzenia instalacji,  wytwarzającej określone ilości odpadów niebezpiecznych bądź innych niż niebezpieczne.   

Usługa obejmuje: 

 • Wizję lokalną zakładu celem określenia miejsca i sposobu wytwarzania oraz magazynowania odpadów,  
 • Sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzania odpadów,  
 • Stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym; 
 • Bieżące merytoryczne uzgodnienia z organem prowadzącym postępowania, w zakresie ustalenia zapisów decyzji oraz ewentualnych uwag i uzupełnień, 
 • Prowadzenie sprawy do momentu uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej. 

Więcej o uzyskiwaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów znajdą Państwo w ebooku.

Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów to decyzja administracyjna, której uzyskanie jest wymagane przez przedsiębiorcę chcącego prowadzić działalność w tym zakresie. Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów określa m.in. rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania lub rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, oznaczenie miejsca zbierania odpadów czy opis metody zbierania lub oznaczenie miejsca i dopuszczoną metodę przetwarzania odpadów

Usługa obejmuje: 

 • Wizję lokalną Zakładu lub oględziny instalacji celem określenia miejsca i sposobu magazynowania odpadów lub rodzaju przetwarzania odpadów; 
 • Sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,  
 • Stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym; 
 • Bieżące merytoryczne uzgodnienia z organem prowadzącym postępowania, w zakresie ustalenia zapisów decyzji oraz ewentualnych uwag i uzupełnień; 
 • Prowadzenie sprawy do momentu uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej. 

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane to decyzja administracyjna niezbędna w przypadku instalacji zaliczających się do grupy mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Pozwolenie zintegrowane łączy w jednej decyzji warunki korzystania ze wszystkich komponentów środowiska, zastępując przy tym pozwolenia sektorowe, np. na emisję do powietrza, na wytwarzanie odpadów, w szczególnych przypadkach pozwolenie wodnoprawne.

Usługa obejmuje: 

 • Sprawdzenie instalacji na terenie zakładu, 
 • Wykonanie analizy dokumentacji bezpośrednio związanej z przygotowywaniem wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
 • Sporządzenie dokumentacji wymaganej do wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji,
 • Stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
 • Bieżące merytoryczne uzgodnienia z odpowiednimi organami prowadzącymi postępowania,
 • Prowadzenie sprawy aż do momentu uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej. 

 

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza to decyzja administracyjna niezbędna w przypadku instalacji będących źródłem emisji zorganizowanej.  

Usługa obejmuje: 

 • Sprawdzenie instalacji na terenie zakładu, analizę oddziaływania instalacji oraz zakładu w zakresie emisji do powietrza, analizę uciążliwości, pomiar zanieczyszczeń, 
 • Analizę i przygotowanie dokumentacji wymaganej do wydania pozwolenia, 
 • Stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym, 
 • Bieżące merytoryczne uzgodnienia z odpowiednimi organami prowadzącymi postępowania, 
 • Prowadzenie sprawy aż do momentu uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej. 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.