Retail sector

Vårt erbjudande är värdeorienterat för dig i alla delar. På de närmaste sidorna presenterar vi hur bilden av vårt erbjudande nedan hänger ihop - hur vi med vår drivkraft, vår samlade expertis och tjänster har rätt resurser för att forma en kundanpassad lösning för just er. Och hur den kan passa just ert eget hjärta och skapa de värden som ni vill. Det är tillsammans vi sluter cirkeln för material och skapar nya framsteg i er kärnverksamhet.
I presentationen beskriver vi de övergripande delarna i varje del som gynnar er ekonomi, stöder miljömål eller möter andra utmaningar som ni har. Oavsett hur era ambitioner ser ut så är arbetssättet skalbart för att skapa kvalitet i servicen till just er.
I mötet med er utvecklar vi de delar som är viktigast för er.

VÅR DRIVKRAFT – care for resources

Vår drivkraft är att det egentligen inte finns något avfall, att det handlar om outnyttjade resurser. Vi anser att material måste hanteras mer varsamt och återvinnas i nya produkter. Vi ser ett värde i allt material och vi hittar de bästa och mest kraftfulla lösningarna när i vårt samarbete, det är då vi hittar lösningar som sluter cirkeln och tar tillvara de begränsade resurser som finns.

FLYTTA ERA RESURSER UPP I AVFALLSTRAPPAN

Avfallstrappan är en modell som graderar olika sätt att hantera – och minimera – avfall. Ju högre upp i trappan avfallet hamnar desto mer kan materialet utnyttjas i kommande produkter, vilket sparar orörda naturresurser i stort och skapar ofta betydande ekonomiska fördelar. Ofta skapas flera värden med samma insats – En förflyttning av ett material till ett bättre alternativ i avfallstrappan skapar både positiva effekter på avfalls-
ekonomin och miljömålen samtidigt!
Avfallsminimering – Med rätt materialval och design blir produkter både enklare att återvinna och material spill i produktionen kan minskas.
Återanvändning – I vissa fall kan hela eller delar av produkter återanvändas istället för att materialåtervinnas.
Materialåtervinning – Med rätt sorteringsförutsättningar, teknik och expertis kan återvinningsgraden ökas.
Biobehandling – Organiskt avfall kan rötas och bli klimatklok biogas.Energiåtervinning – Vissa avfall som livsmedelsförpackningar kan bli ett miljöklokt bränsle som ersätter fossila bränslen.
Deponering – Material som inte kan återvinnas läggs på deponi. Med bättre återvinningsteknik och forskning- och utvecklingsprojekt strävar vi tillsammans för att minska deponivolymerna

  • Share this page